سال رونق تولید 
امروز چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۲۲:۵۱

مناقصات سازمان

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
مناقصه گران برای هر دستگاه به صورت جداگانه مدارک ارسال نمایند
  مناقصات
۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
  مناقصات
۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/21 مناقصات
۲ مهر ۱۳۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
مناقصه گران جهت هرکدام از دستگاهها ومواد مصرفی مدارک جداگانه ارسال نمایند.1- مصرف سالیانه مواد ضد عفونی کننده 2- مصرف سالیانه سرنگ 3- یکدستگاه اتوآنالایزر4-یکدستگاه هیتر کولر 5- یکدستگاه پریمتری کلینیک چشم
98/20 مناقصات
۲ مهر ۱۳۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۸ مناقصه