اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۰۷

مناقصات سازمان

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
97/03 مناقصات
۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه