حمایت از کالای ایرانی
امروز دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ ۰۶:۱۸

مناقصات سازمان

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
مناقصه گران حداکثر تا 98/1/24 اسناد ارزیابی را تکمیل و بهمراه مستندات مورد نیاز و نامه درخواست شرکت در مناقصه با ذکر کالای مورد نیاز به این امور ارسال فرمایند .
  مناقصات
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
  مناقصات
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
  مناقصات
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/12 مناقصات
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه