سال رونق تولید 
امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۰۴

مناقصات سازمان

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
متقاضیان جهت هر دستگاه به صورت جداگانه فرم ارزیابی کیفی تهیه نمایند
98/03 مناقصات
۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ۱۲ تیر ۱۳۹۸ مناقصه