سال رونق تولید 
امروز سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۷:۳۴
 

مناقصات سازمان

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
98/33 مناقصات
۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۱ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/31 مناقصات
۹ آذر ۱۳۹۸ ۹ آذر ۱۳۹۸ ۹ آذر ۱۳۹۸ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۹ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
مناقصه گران جهت هر دستگاه باید جدا گانه مدارک ارسال نمایند.
98/32 مناقصات
۹ آذر ۱۳۹۸ ۹ آذر ۱۳۹۸ ۹ آذر ۱۳۹۸ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۹ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/30 مناقصات
۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۱ آبان ۱۳۹۸ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/29 مناقصات
۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۱ آبان ۱۳۹۸ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ مزایده