اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ ۲۱:۲۸

مناقصات سازمان

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
96/07 مناقصات
۲ آبان ۱۳۹۶ ۲ آبان ۱۳۹۶ ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ۲ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
96/07 مناقصات
۱۰ آبان ۱۳۹۶ ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ۱۷ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/07 مناقصات
۲ آبان ۱۳۹۶ ۲ آبان ۱۳۹۶ ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ۲ آبان ۱۳۹۶ مناقصه