اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ ۱۶:۳۳

مناقصات سازمان

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
جهت دریافت اسناد به ستاد سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت به آدرس درج شده مراجعه فرمائید.
97/10 مناقصات
۶ بهمن ۱۳۹۷ ۶ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ ۱ بهمن ۱۳۹۷ ۶ بهمن ۱۳۹۷ مزایده
مناقصه گران برای هرکدام از دستگاه ها فرم ارزیابی جداگانه تهیه ومدارک را جهت هر دستگاه جداگانه ارسال نمایند.
97/10 مناقصات
۷ بهمن ۱۳۹۷ ۷ بهمن ۱۳۹۷ ۷ بهمن ۱۳۹۷ ۷ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه