سال جهش تولید
امروز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ ۱۷:۴۳
 

مناقصات سازمان

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
99/11 مناقصات
۲۸ تیر ۱۳۹۹ ۲۸ تیر ۱۳۹۹ ۲۸ تیر ۱۳۹۹ ۹ تیر ۱۳۹۹ ۲۸ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
99/10 مناقصات
۲۵ تیر ۱۳۹۹ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ ۸ تیر ۱۳۹۹ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
99/09 مناقصات
۲۵ تیر ۱۳۹۹ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ ۷ تیر ۱۳۹۹ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
مناقصه گران حتما در نامه درخواستی محل اجرای کار را ذکر نمایند
98/46 مناقصات
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه