سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز چهارشنبه ۶ اَمرداد ۱۴۰۰ ۰۵:۵۶
 

مناقصات سازمان

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
1400/10 مناقصات
۲۰ اَمرداد ۱۴۰۰ ۲۰ اَمرداد ۱۴۰۰ ۲۰ اَمرداد ۱۴۰۰ ۲۷ تیر ۱۴۰۰ ۲۰ اَمرداد ۱۴۰۰ مناقصه
حضور شرکتهایی که صلاحیت فنی / امنیتی آنها قبلا توسط سازمان حراست وزارت نفت تأیید گردیده امکان پذیر می باشد
1400/6 مناقصات
۱۱ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۱ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۱ اَمرداد ۱۴۰۰ ۲۰ تیر ۱۴۰۰ ۱۱ اَمرداد ۱۴۰۰ مناقصه
1400/7 مناقصات
۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰ ۲۰ تیر ۱۴۰۰ ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰ مناقصه
1400/8 مناقصات
۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰ ۲۰ تیر ۱۴۰۰ ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰ مناقصه
مناقصه گران حتما در نامه درخواستی محل اجرای کار را ذکر نمایند
98/46 مناقصات
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه