سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز پنج شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۳ ۱۷:۰۶
 

مناقصات سازمان

نوععنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت اولتاریخ پایانوضعیت
مناقصه
مناقصه گران حتما در نامه درخواستی محل اجرای کار را ذکر نمایند
98/46 مناقصات
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ --- ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸