سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۱۳
 

مناقصات سازمان

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
مناقصه گران میبایست جهت شرکت در مناقصه به تفکیک نام منطقه و موضوع مناقصه مورد نظر درخواست کتبی جداگانه ارسال نمایند .
1400/1 مناقصات
۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ مناقصه
مناقصه گران حتما در نامه درخواستی محل اجرای کار را ذکر نمایند
98/46 مناقصات
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه