سال مهار تورم و رشد تولید
امروز شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ ۱۵:۱۰
 

مناقصات سازمان

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
مناقصه گران حتما در نامه درخواستی محل اجرای کار را ذکر نمایند
98/46 مناقصات
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ --- ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه