سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۹:۱۷
 

مناقصات سازمان

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
مناقصه گران حتما در نامه درخواستی محل اجرای کار را ذکر نمایند
98/46 مناقصات
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه